Barbara Ferčič – urednica tiskanega Ptujčana

Slovenistka in sociologinja kulture, v medijih in v povezavi z njimi aktivno dela od študijskih časov, natančneje od leta 2006 – od revij, časopisov, radia do spletnih medijev, portalov … V različnih vlogah: kot lektorica, novinarka, pripravljavka PR-besedil, urednica. Na MO Ptuj zaposlena od leta 2016; področja dela: uredništvo Ptujčana in Uradnega vestnika, sprva odnosi z javnostmi, danes mednarodni odnosi, pa Galerija magistrat, vodenje/moderiranje prireditev.

SMS: Gospa Barbara Ferčič, z vami bi se rad pogovarjal o tiskanem Ptujčanu. Od kdaj ste pravzaprav odgovorna urednica Ptujčana? Kaj ste počeli pred tem?

BARBARA FERČIČ: Na MO Ptuj sem zaposlena od januarja 2016. Po postopkih, ki so potrebni za potrditev odgovornega urednika, me je mestni svet za ta položaj potrdil dober mesec pozneje. Pred tem sem že od študija naprej ves čas delala v medijih in v povezavi z njimi – od lektorice, novinarke, pripravljavke PR-besedil, urednice; na časniku, radiu, najrazličnejših revijah. Zajela sem širok nabor teh in si nabrala nekaj izkušenj v slovenskem medijskem prostoru.

SMS: No, začniva na začetku: pri imenu in podnaslovu. Latinci so reli: omen est omen; ime pove bistvo stvari. Na Ptujčanu piše: “Medij Mestne občine Ptuj” Kaj je točno s tem mišljeno? Da je to medij strank in list, zastopanih v MS? Medij pravnega subjekta, ”firme” MO Ptuj, v tej “firmi” zaposlenih?

BARBARA FERČIČ: Delovanje in ustvarjanje Ptujčana, medija Mestne občine Ptuj, je opredeljeno v Odloku o izdajanju medija Ptujčan, ki ga sprejema mestni svet. Člani uredništva, ki ga sestavljajo predstavniki strank/list mestnega sveta in odgovorni urednik, skrbijo za uresničevanje odloka in programske zasnove v njem. Ta v prvi vrsti predvideva obveščanje bralcev o delu organov občine, občinske uprave, četrtnih skupnostih, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu. Ptujčan obvešča bralce o delu mestnega vodstva in o delu občanov za občane v javno dobro.

SMS: Kaj pravite na idejo, da bi Ptujčan bil “medij občank in občanov Mestne občine Ptuj”? Občanom je vendar namenjen. Občani izvolijo stranke in liste, zastopane v MS … Občani ga posredno financirajo …

BARBARA FERČIČ: Po mojem mnenju Ptujčan je medij občank in občanov. Verjamem in s člani uredništva tudi delujemo tako, da je Ptujčan medij občanov in za občane. Menim, da slednji morajo biti obveščeni o tem, kaj dela vodstvo občine, kaj sprejema mestni svet in kakšna sporočila želijo ti podati bralcem. Nenehno se tudi odzivamo na pobude, ki nam jih podajo bralci – ali prek elektronske pošte, po telefonu, na ulici, prek članov uredništva. Vsi člani smo odprti za predloge, vrata uredništva so odprta na stežaj. Pogovarjajmo se, slišimo se in glede na možnosti, ki nam jih ponuja medij, ustvarimo najboljše možne zgodbe.

Ravno zato, ker ga občani posredno financirajo, kot izpostavljate, čutim še večjo odgovornost do njih, da jim približamo delo občinske uprave, njene naloge in prioritete ter delovanje institucij, organizacij, zavodov, ki so neposredni proračunski uporabniki, pa tudi širše. Temu načelu sledijo vsi člani uredništva in menim, da delamo dobro.

SMS: Papir je seveda vedno omejen; nekje je strani vedno konec. A res razmišljate o tem, da bi vprašanja in pobude mesnih svetnikov, ki so v sredici, omejili, skrčili? Verjetno ne spravite vseh na papir … težko pa se je odločiti, čigavo vprašanje/pobudo objaviti in katerega ne?

BARBARA FERČIČ: O objavljanju vprašanj in pobud mestnih svetnikov je bilo rečenega že ogromno. Člani uredništva izpostavljajo različne odzive bralcev na terenu v zvezi s tem – za nekatere jih je absolutno preveč in zavzemajo preveč prostora, spet drugi želijo prebrati »svoje« pobude in odgovore nanje v tiskanem Ptujčanu. Vsi vprašanja in pobude ter odgovori nanje so v prvi vrsti objavljeni na spletni strani MO Ptuj pod zavihkom Mestni svet – Pobude in vprašanja (http://www.ptuj.si/pobude_in_vprasanja). O tem je precej razpravljal tudi mestni svet oz. pravzaprav obe sestavi mestnega sveta od večje oblikovne prenove Ptujčana septembra 2015. Mestni svetniki so jasno izrazili željo, da se v Ptujčanu objavljajo vsi vprašanja in pobude ter odgovori nanje, kot predvideva tudi odlok.

SMS: Če bi bil Ptujčan bazično spletni časopis, s tem ne bi imeli nobenega problema.

BARBARA FERČIČ: Že zdaj so vprašanja, pobude in odgovori objavljeni na spletni strani MO Ptuj. Tam najdete vse. Člani uredništva uresničujemo zahtevo mestnega sveta, da se to objavi tudi v tiskani obliki v Ptujčanu.

SMS: Torej, zanima me, v kakšnem in kolikšnem smislu ste vi osebno urednica? Odločate vi, kaj bo objavljeno, kako dolgi bodo članki, kaj bo objavljeno in kaj ne? Če ne vi, kdo pa; uredništvo?

BARBARA FERČIČ: O vsakokratni vsebini številke se odločamo vsi člani uredništva, torej predstavniki strank/list kot članov in odgovorna urednica. Glede na aktualne dogodke, novice in predloge vodstva MO Ptuj, aktualne projekte in dejavnosti v občinski upravi, zavodih, drugih organizacijah ipd. sestavimo vsebinski načrt posamezne številke in se v vsaki posebej osredotočimo na določeno temo. Tudi ta je vedno izbrana glede na aktualnost in pomembnost za bralce.

SMS: Vedno sem si mislil, da je Ptujčan medij občanov ptujske občine. In bil nemalo presenečen ob spoznanju, da to ni. Namreč: v prejšnjem sklicu MS nismo mogli občani objaviti nekega prispevka. A trenutno »pisma bralcev« obstajajo? Koliko prostora/strani je namenjeno v vsakem Ptujčanu za pisma bralcev? Prejemate pisma od občanov? Da? Ne?

BARBARA FERČIČ: Pisma bralcev obstajajo in objavimo jih, če jih prejmemo. V vsaki številki moramo ustrezno prilagoditi prostor in s člani uredništva se dogovorimo, katere vsebine imajo prednost. Tiskani medij je prostorsko omejen, o tem smo si enotni. S tem se srečuje čisto vsak medij, ki izhaja v fizični obliki. Vedno je treba sprejeti kompromis med nujnimi objavami in možnostmi, ki jih imamo. Ptujčan je medij občanov. Ustvarjamo ga z njimi, o njih in zanje. Res pa je, da čisto vsega ne moremo objaviti. To je nemogoče zaradi prostorske omejitve, ki bo v tiskanem mediju vedno prisotna. Prepričana sem, da zaradi nezmožnosti objave enega prispevka, še ne pomeni, da Ptujčan ni medij občanov. Pomeni le to, da spoštujemo omejenost prostora in ga vsakokratno prilagajamo razpoložljivim možnostim.

SMS: Kako sploh trenutno v uredništvu razmišljate glede dialoškosti: a ste naklonjeni temu, da bi objavljali tudi pobude, vprašanja, razmišljanja občanov? Kdo o tem odloča, ali bo neko pismo objavljeno ali ne? Vi kot urednica? Če uredništvo: a potem glasujete ali bo članek objavljen ali ne? Na kak tretji način?Kako to točno tehnično poteka? Če bi recimo vsak mesec občan XY hotel objaviti en članek: ga bi, koliko znakov s presledki bi lahko objavil, koliko fotografij?

BARBARA FERČIČ: O tem se uredništvo odloča sproti pri vsakokratni številki in glede na prostorske zmožnosti. Trenutno vsebino prilagajamo količini svetniških pobud in vprašanj, ki nam zavzamejo kar nekaj prostora. Kolikor ga nam ostane, ga prilagodimo po prioritetah, aktualnosti in programski zasnovi, ki je določena v odloku. Medij je prvenstveno namenjen obveščanju bralcev, pri čemer so njihovi predlogi in pobude dobrodošli. Velikokrat se obrnejo na člane uredništva in po tej poti uredimo objave na različne tematike.

SMS: Imate morda kakšno analizo: katere teme občani najbolj beremo? Katere pisce bolj, katere manj? Kaj je najmanj brano? Česa bi si želeli bralci več? Česa manj? Itd. (Spletna orodja nudijo seveda miligramsko statistiko; kako vi analizirate branost tiskanega Ptujčana?)

BARBARA FERČIČ: Te analize trenutno še nimamo. Ravno na zadnji seji uredništva smo se pogovarjali o pripravi ankete na to temo in jo imamo v načrtu še v tem letu.

Odzivi s terena pa kažejo na to, da je Ptujčan bran medij in dobro sprejet med občani.

SMS: Lahko prosim poveste, kako izgledastroškovnik za eno številko Ptujčana?
Pisanje člankov (povprečno):
Lektoriranje ene številke (povprečno):
Fotografije za eno številko (povprečno):
Postavljanje in prelom za eno številko:
Stroški tiska ene edicije:
Raznos ene edicije:
Torej stane ena cela edicija Ptujčana?… EUR … deljeno z 9200, kolikor je naklada; in je cena ene številke, ko pride do občana:

… EUR.

BARBARA FERČIČ: Mesečni stroški za izdajo ene številke Ptujčana se gibljejo nekje med pet in šest tisoč evri. Odvisno od števila prispevkov/fotografij, ki jih za nas pripravijo dopisniki in drugi zunanji sodelavci ter od prodanega oglasnega prostora. Postavka za Ptujčana vključuje tudi vse stroške priprave in izdaje vsakokratne številke Uradnega vestnika MO Ptuj, ki običajno izide hkrati s Ptujčanom, pa tudi kakšno izredno številko UV pripravimo vmes, odvisno od potreb.

SMS: Vem, da ste v uredništvu, ko je bil član še prijatelj Dušan Gabrovec, govorili o spletni varianti Ptujčana. Kje je ta hip ta zadeva? Kakšno je vaše mnenje glede tega, da bi vsebine Ptujčana lahko brali in komentirali tudi na spletu? Vam je »dialoškost« vrednota ali nepotrebnost? Upam, da se strinjava, da pdf datoteka tiskanega Ptujčana, ki je na spletu, ni enako kot spletni Ptujčan.

BARBARA FERČIČ: Seveda se strinjam s tem, da pdf-oblika tiskanega Ptujčana in spletni medij nista enako. Tukaj je najprej potrebno vprašanje, kakšna je vloga Ptujčana na splošno in kakšna je v odnosu do ostalih medijev, ki že delujejo na spletnih platformah. Občinski medij ni isto kot običajni mediji, katerih primarna naloga je prav tako obveščanje. Menim, da so občinski mediji potrebni predvsem kot kronika mesta, kronika delovanja občine, ki gre z roko v roki z ostalimi mediji, ki pokrivajo ta prostor. Nikakor ne želimo odvzemati primata in prostora tem medijem, saj je prav, da jih ljudje spremljajo. Ti opravljajo pomembne družbene naloge spremljanja vsakega koraka odločevalcev, rednega poročanja o tem in imajo predvsem izjemno odgovorno vlogo ustvarjalcev javnega mnenja. Prav je, da občinski mediji soobstajajo in z njimi dobro funkcionirajo.

Dialoškost ja, seveda, vendar na pravi, kulturni način, ki spoštuje, sprašuje, preverja, razume. Vljudno, korektno in spoštljivo – vedno in povsod. A kot vidimo na veliko spletnih platformah ter družbenih omrežjih, je pogostokrat ravno obratno. Tega ne želimo spodbujati.

SMS: Županja pravi, da misli MOP prenoviti svojo spletno stran. Ste članica strokovne komisije za prenovo? Ali v sklopu te prenove v uredništvu razmišljate, da bi lahko bil Ptujčan kot spletni časopis sočasno bil tudi del uradne spletne strani mesta?

BARBARA FERČIČ: Strokovna skupina za prenovo spletne strani je že aktivna. Članica nisem, aktivno pa dela pri tem vodja kabineta. Če bodo razmišljali tudi o tej možnosti, bomo na uredništvu seveda pristopili k udejanjanju. Verjamem, da se lahko zadeve razvijejo postopoma, fazno. V prvi vrsti je resnično potrebna celovita prenova spletne strani MO Ptuj, da bo vizualno in uporabniško prijaznejša. Veseli me, da so odločevalci to prepoznali kot nujno potrebno.

SMS: Si znate osebno prestavljati tak scenarij: da tiskani Ptujčan dostavljate še naprej občanom, ki bi to želeli, ostali pa bi ga brali on-line? (Korona kriza je med drugim marsikaterega starega ata in mamo, ki sicer ne bi nikoli odprla računalnika, naredila za uporabnika spleta.)

BARBARA FERČIČ:

Če bi bila takšna odločitev mestnega sveta, bi uredništvo temu sledilo.

Če bi se na začetku malce lovili glede zagotavljanja ustreznega števila tiskanih izvodov, bi se gotovo čez nekaj časa zadeva ustalila. Je pa tudi res, da še veliko ljudi prisega na tiskano izdajo medija, ki jo lahko lista, prepogiba, vonja, izrezuje, kakor želi. Verjamem v spletne platforme medijev in da so na voljo kjer koli in kadar koli, prav tako pa verjamem v tisk.

SMS: In sicer, kakšna bi bila vizija razvoja Ptujčana, če bi bili vi hkrati glavna in odgovorna urednica; ali po domače: kako bi bilo, če bi odločali kot strokovnjakinja za medije sami? Kako vidite prihodnost, možnosti, potenciale Ptujčana?

BARBARA FERČIČ:

Mislim, da se Ptujčan lepo razvija kot medij skozi svojo zgodovino.

Letos mineva 25 let od prve številke Ptujčana, ki je bila sprva namenjena samo kratkim obvestilom skupaj z Uradnim vestnikom MO Ptuj, zaradi katerega je tudi nastal medij Ptujčan. Vsi uredniki do zdaj so pustili pomemben pečat in zahvala jim gre, da so dobro skrbeli za medij, ki zaznamuje življenje Ptujčanov in nas spremlja že četrt stoletja.

Menim, da je z zadnjo večjo oblikovno in vsebinsko prenovo pred petimi leti zelo napredoval po poti sodobnejših medijev, ki so prijaznejši za oko in bralca. Trudimo se, da zajamemo kar se le da aktualnih dogodkov in projektov ter obveščamo bralce o življenju v MO Ptuj. Želimo si dobrih zgodb, povezanosti, konstruktivnega sodelovanja in aktivne mestne politike, ki skrbi za dobrobit prebivalcev. Takrat je lahko tudi medij krasna zgodba o uspehu.

SMS: Gospa Ferčič, hvala vam za pogovor. Sam srčno upam, da se bo s prenovo občinske spletne strani prelevil Ptujčan poleg tiskanega še v spletni medij. In s tem postal dialoški; medij občanov in občine. Hvala vam vnaprej, če boste kaj tudi sami pripomogli kaj v to smer. Mislim, da smo skupaj zreli za en tak medij, kot ga 21. stoletje omogoča: hitro odziven, odprt, dialoški.

Vse fotografije: Črtomir Goznik


Prihodnji sogovornik: dr. Laris GAISER


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.