Zakaj je bil pri gradnji objekta Lidl na Volkmerjevi cesti ukinjen zadrževalnik visokih vod

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval vprašanje št. 479/11: Za pojasnilo, zakaj je bil pri gradnji objekta Lidl na Volkmerjevi cesti ukinjen zadrževalnik visokih vod, ki je preprečeval zalitja. Mestna občina Ptuj naj ugotovi, kdo je dolžan poskrbeti za njegovo vzdrževanje in pristojne pozove oz. naloži, da sanirajo ali očistijo jaške, kanale ipd, da ne bo prihajalo do zalitij.

Obrazložitev: Pri gradnji trgovine Lidl na Volkmerjevi cesti je bil odstranjen zadrževalnik visokih vod, ki je preprečeval zalitje okolice in reguliral pretok vod v potok Grajena. Z gradnjo trgovine in vplivom na okolje je bil zadrževalnik odstranjen in zgrajen kanal, ki pa ne odigra svoje vloge. Kanal, ki ni del vodnega sveta in ni v upravljanju koncesionarja za vode v tem primeru Vodnega gospodarstva Ptuj in je zanj dolžan poskrbeti koncesionar za meteorno kanalizacijo ali pa celo lastnik. Predlaga, da Mestna občina Ptuj preveri kaj je z zadrževalnikom vod oziroma meteorno kanalizacijo, ki v zdajšnji izvedbi ne zadostujejo normalnemu odvodnjavanju (priloga 3, slikovni material na str. 7).

Odgovor: Pred izgradnjo trgovine Lidl na Volkmerjevi cesti je vzdolž lokalne ceste LC 328151 potekal delno odprt jarek, delno pa kanaliziran odvodnik meteorne kanalizacije. Služil je odvajanju padavinskih vod iz naravnega izlivnega območja v okolici nekdanjega strelišča (med Peršonovo ulico in Volkmerjevo cesto). Sestavni del odvodnika je bil tudi lovilec olj, zgrajen na delu odprtega jarka. Odvodnik padavinskih vod skupaj z lovilcem olj nikoli ni služil zadrževanju visokih vod ali objekt, ki bi reguliral pretok vod v potok Grajena. Objekt obratuje nemoteno, vzdržuje ga izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Mestni občini Ptuj, to je Komunalno podjetje Ptuj d.d. V času priprave projektne dokumentacije za trgovski objekt, se je na željo investitorja del odprtega jarka kanaliziral, vključno z lovilcem olj, ki je sedaj izveden pod terenom in prekrit z zemljo. Za dotični kanal se je podalo projektne pogoje, ki so narekovali vgradnjo cevi takšnih premerov, ki omogočajo večjo pretočnost glede na obstoječe stanje. Povečanje pretočnosti se je zahtevalo ravno zaradi želje, da se dolgoročno, z ureditvijo ločenega sistema odvajanja meteorne vode iz Volkmerjeve ceste, omogoči navezava bodočega kanala na že izveden kanal. Poplavljanje parkirišča trgovine Lidl ob intenzivnih padavinah nima nobene povezave z obratovanjem zgoraj navedenega meteornega kanala. Meteorne vode iz Volkmerjeve ceste (iz smeri Mestnega vrha proti križišču pri Lidlu) se sedaj stekajo preko požiralnikov v mešani sistem kanalizacije, saj na tem delu še ni zgrajenega ločenega sistema. Ločen sistem meteorne kanalizacije je izgrajen na območju novega križišča. V času močnih padavin se cestni požiralniki in rešetke pogosto zamašijo z listjem in drugimi delci, ki jih voda nese s seboj. Meteorne vode v takšnih primerih sedaj odtekajo površinsko po cesti naprej in nato po dovozu k trgovini Lidl na njihovo parkirišče. Pred izgradnjo trgovine so te vode tekle ob cestnem robniku vse do izliva v potok Grajena. Ob velikih nalivih se občasnega površinskega odtekanja vod po cesti ne bo možno izogniti, lahko pa se z dodatnimi ukrepi (kot npr. linijska kanaleta) na samem uvozu na parkirišče trgovine Lidl, delno onemogoči odtekanje vode iz ceste na priključek in nato na parkirišče trgovskega centra.

Pripravila: Jernej Šömen, Komunalno podjetje Ptuj d.d. in Simona Kučiš Pogorelc


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.
%d bloggers like this: